GroenLinks Amstelveen wil meer resultaten Duurzaamheid en ICT

GroenLinks Amstelveen heeft in de Raadsvergadering op 10 mei het college aangesproken op het gebrek aan resultaat bij de programma’s Duurzaamheid en Digitaal Werken. Voor beide programma’s geldt dat de wethouders afspraken over het opleveren van resultaten niet nakomen. De partij wil nu snel verbetering met zichtbare resultaten en wil ook dat de gemeenteraad beter wordt geïnformeerd over de voortgang.

GroenLinks wil dat het eerder toegezegde duurzaamheidsfonds nu zo snel mogelijk ingezet gaat worden om inwoners en bedrijven financieel te ondersteunen om van de fossiele brandstoffen olie en gas over te gaan op alternatieven, zoals wind- en zonne-energie.

De doelstelling is dat Amstelveen in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. De gemeenteraad heeft bovendien informatie nodig over meetbare resultaten om te kunnen controleren of de gemeente goed op weg is om die doelstelling te halen. Al een jaar geleden is beloofd dat in de jaarrekening 2016 een nulmeting van de Amstelveense duurzaamheidsthermometer zou zitten, maar die afspraak is het college niet nagekomen. Fractievoorzitter GroenLinks Martin Kortekaas: “Op deze manier heeft de raad nog steeds geen meetlat om de resultaten van het duurzaamheidsprogramma te meten.”

Wat voor Duurzaamheid geldt, geldt ook voor het ICT-programma Digitaal Werken. Er zijn al twee jaar vrijwel geen zichtbare resultaten opgeleverd. Zo was de inwoners van Amstelveen een mooie nieuwe website van de gemeente beloofd, maar die is er nog steeds niet. Inmiddels is wel bekend dat er heel veel geld bij moet en dat er nog steeds veel risico’s en onzekerheden zijn als het gaat om de vraag wanneer de systemen en websites ingevoerd worden.

GroenLinks vindt dat de aansturing van dit soort meerjarige programma’s bij de gemeente Amstelveen beneden de maat is. Raadslid Martin Kortekaas ziet een patroon: “Steeds worden de afspraken niet nagekomen en dan komen er weer nieuwe mooie plannen voor de toekomst, waarmee het opleveren van resultaten wordt uitgesteld.”

De partij wil dat het college het laatste jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen benut om de aansturing van de programma’s te verbeteren en dit vast te leggen in meetbare afspraken met de raad.